Flana Black

thành viên fanpop từ năm March 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your Skillet quote! That's one of my yêu thích songs bởi them! We like a lot of the same bands like TDG and Linkin Park. Madoka is one of my yêu thích anime! đã đăng hơn một năm qua
Flana_2 đã đưa ý kiến …
Okay sound off, who's not dead? đã đăng hơn một năm qua
ShipoopiWolfeh đã đưa ý kiến …
ARE bạn ALIVE đã đăng hơn một năm qua
XxGuardianxX đã bình luận…
Possibly, but on this account :P hơn một năm qua