thành viên fanpop từ năm September 2012

  • 190622 "no matter who bạn are, where bạn come from, who bạn love, i tình yêu each and every single one of bạn the same. you. you. you. i will always be bởi your side. so everyone, be happy and stay happy. thank you, i tình yêu you!" [190810 lee jooheon]
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my images
╔ ╗ ★ °🦋 ¸ ¸ ♥ Wishing Du * * ° ♥ ¸happiness¸ 🌸 * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. blessings * * ¸.🌟 joy * ° •.💖 . *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° 🌹:.. * 🦋¸ ♥ Liebe ♥ * °beauty ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ 🌸 today * ° * ♥and always ° *🌹 đã đăng cách đây 17 ngày
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ ♥ nicest ♥friends ♥ Du ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây 3 tháng
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Good morning my sweetest Miraaa 🌷

my son is doing good
gosh he will be 6 in august omg!!time flies
hahaha I feel bạn totally XD
I follow bạn on twitter
same here too
happy weekend my monsta x sissy<3 đã đăng cách đây 9 tháng