I’ll make the Angel scream, and the devil cry. ☿

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 24 clubs Dedicated (24) Die-Hard Fan in 49 clubs Die-Hard (49) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

2ntyoneplts đã đưa ý kiến …
WAIT! Is that MCR?!! O^O I’m definitely adding you! Killjoys make some noise! đã đăng hơn một năm qua
2ntyoneplts đã đưa ý kiến …
Cool page and nice icon!
Stay Alive |-/ đã đăng hơn một năm qua
Minera22 đã đưa ý kiến …
xin chào Tamar! Mina again. Can u reply a bit faster please? đã đăng hơn một năm qua