thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Favorite TV Show: Don't ask me to vote in ngẫu nhiên polls. Especially if that is your only reason for talking to me. I do not care.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 23 clubs Dedicated (23) Die-Hard Fan in 24 clubs Die-Hard (24) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

Jet-Black trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
LOL – Liên minh huyền thoại couldn't post. I'll send bạn as a message now it was too long. đã đăng cách đây 9 ngày
Jet-Black trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
That actually sounds epic!!! Alright XD I will do that, will try and find free time this weekend to watch it.
Ayyee have a good week^^ đã đăng cách đây một tháng 1
Jet-Black trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
If I'm not wrong seinen like Tokyo Ghoul?
Can bạn explain thêm about when bạn đã đưa ý kiến shocking?

What anime do bạn recommend?
I'm looking for action/horror/supernatural đã đăng cách đây một tháng 1