“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 64 clubs Dedicated (64) Die-Hard Fan in 210 clubs Die-Hard (210) Fanatic in 41 clubs Fanatic (41)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Những người bạn are the sunshine of life.
💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜 đã đăng cách đây một ngày 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu the beach, and I tình yêu sunshine and i tình yêu bạn so much my sweet Kenzie!!!!
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 đã đăng cách đây 3 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Những người bạn are the sunshine of life.
💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜💖🌺💜 đã đăng cách đây 3 ngày