“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 65 clubs Dedicated (65) Die-Hard Fan in 210 clubs Die-Hard (210) Fanatic in 41 clubs Fanatic (41)

thông tin trên tường của tôi

wink
lilyZ trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey, how's life? It's been ages since we talked :)
And here's a điểm thưởng for that Picard teaser ;) đã đăng cách đây một ngày 1
kiss
Kraucik83 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💙💛💜💚🧡❤️💙💛💜💚🧡❤️💙💛
💛This Monday is the beginning of your💙
💚 happy journey throughout the whole ❤️
🧡 week, so enjoy it. Every Monday is a 💛
❤️ chance to start a new life, so use it!! 💚
💚❤️💙💛💜🧡💚❤️💙💛💜🧡💚❤️ đã đăng cách đây 5 ngày
heart
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💙💛💜💚🧡❤️💙💛💜💚🧡❤️💙💛💜
💛This Monday is the beginning of your💙
💚 happy journey throughout the whole ❤️
🧡 week, so enjoy it. Every Monday is a 💛
❤️ chance to start a new life, so use it!! 💚
💚❤️💙💛💜🧡💚❤️💙💛💜🧡💚❤️💙 đã đăng cách đây 5 ngày