Miss Chromatica

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 24 years old
  • Santa Monica California, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

levinstein đã đưa ý kiến …
#BlackOutTuesday đã đăng cách đây 11 giờ
levinstein đã đưa ý kiến …
#BlackLivesMatter đã đăng cách đây một ngày 1
levinstein đã đưa ý kiến …
#CHROMATICA Out Now. đã đăng cách đây 4 ngày