thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 29 years old
  • Please, do not use the các biểu tượng in my personal gallery! Thank you!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

AdelitaI đã đưa ý kiến …
Your hoa nhài biểu tượng is gorgeous! đã đăng cách đây 3 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Thank you! cách đây 2 ngày
heart
anukriti2409 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Congrats for winning Round 1 for Disney Wedding Contest: Belle's Wedding Aesthetic. đã đăng cách đây 6 ngày
tiffany88 đã bình luận…
Thank bạn <3 cách đây 6 ngày
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
┈▕▔▔▔▔▔▔▏┈╰╮Happy┈
▂▂▇▇┏▅┓▇▂▂╭╯┈St.┈┈
╲▔▔▔▔▔▔▔▔╱╰╮Patrick's
╭▔▔▉▔▔▉▔▔╮┈╰╮Day┈
╭̸╭┳▔╭╮▔╮╮╮┈╭╯┈☘┈┈
╭̸╭╰━━━━▃▃▃▃▉┈┈┈☘┈
╭̸╭̸╭̸╭̷┓┏╮╮╮╮┈┈┈┈☘┈┈ đã đăng cách đây 7 ngày