J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Actually I wanted to make it as a series of số phiếu bầu so I'd rather to post it myself, I'm really sorry >< But if there are any characters that bạn want me to add so tell me and I'll add them ^^ đã đăng cách đây 8 giờ
PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Sure :) who did bạn think of? đã đăng cách đây 12 giờ
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Today is my birthday. Just letting bạn guys know. đã đăng cách đây 7 ngày
JetBlack__ đã bình luận…
Happy Birthday 🎉 cách đây 7 ngày
shadowlover3000 đã bình luận…
Happy Birthday! :D cách đây 7 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Happy Birthday to bạn !!!! cách đây 7 ngày