J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Oh God, my eyes are getting even blurrier than ever because I'm playing South Park: Fractured But Whole for about 6 hours straight multiple times. I really need to start sleeping early now. đã đăng cách đây 5 ngày
SwordofIzanami đã bình luận…
The game is just that goooooood. cách đây 5 ngày
heart
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Nu: Hey, Ragna, Nu did her best, right? Tell me I'm a good girl♪

Ragna: Sigh... No matter what I say, she's gonna hear what she wants to hear. đã đăng cách đây 11 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
She's certainly a Good Girl !!!! cách đây 11 ngày
hmmm
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Is it weird for me to remember the ngẫu nhiên thug's name rather than remembering the main villain's name? đã đăng cách đây 19 ngày