J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Kuro_Hyou666 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back :)

bạn add some good stuff on Random. XD đã đăng cách đây 8 ngày
sunny
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome biểu tượng and banner! đã đăng cách đây 11 ngày
smile
tinkerbell66799 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add, dude. I followed bạn on AnimePlanet as well~ đã đăng cách đây một tháng 1