tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

OmegaLeader đã đưa ý kiến …
xin chào Sweets! Not sure bạn go on but I wanted to say hi and how your doing? I miss bạn and Artic. đã đăng hơn một năm qua
HumphryOmega đã đưa ý kiến …
xin chào sweets! *wags tail and raises my ears* đã đăng hơn một năm qua
SweetsOmega đã bình luận…
*lays my ears back, wags my tail, and smiles* Heya, Humphry! How are ya, my pack-brother? hơn một năm qua
bbuchanan96 đã đưa ý kiến …
xin chào sweets, where are you! ("HOWLS" to call to sweets) đã đăng hơn một năm qua
SweetsOmega đã bình luận…
*from the tiếp theo đồi núi, hill over, bạn hear an answering howl* I'm over here! (I'm not on fanpop very much anymore IRL, just so ya know...) hơn một năm qua
bbuchanan96 đã bình luận…
It's alright, I'm happy to talk to bạn for the first time*smiles and wags tail* hơn một năm qua