thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Male, 21 years old
  • Atlantis, Pacific Ocean
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Blitz359 đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
Why do I still get email notifications about people commenting on my Articles?
...Why are people đọc my Articles? đã đăng hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
It's obviously the universe telling bạn to continue nghề viết văn them, duh. hơn một năm qua
khanna266 đã bình luận…
They still read them cuz' your a great writer! hơn một năm qua
Blitz359 đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
... I don't come on here often enough.... Hello to anyone that's still here. đã đăng hơn một năm qua
Kurls_Basd đã bình luận…
Ello hơn một năm qua
Blitz359 đã bình luận…
How's life? hơn một năm qua
Kurls_Basd đã bình luận…
good hơn một năm qua
Robin_Love đã bình luận…
HI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Blitz359 đã đưa ý kiến …
I hate homework. đã đăng hơn một năm qua
thess123greece đã bình luận…
me, too!!! hơn một năm qua