Doves Updates

a comment was made to the photo: chim bồ câu, bồ câu cách đây 8 tháng by Neverlandbird
a wallpaper đã được thêm vào: Doves cách đây 10 tháng by DoloresFreeman
a photo đã được thêm vào: chim bồ câu, bồ câu cách đây 10 tháng by DoloresFreeman
an icon đã được thêm vào: chim bồ câu, bồ câu hơn một năm qua by DoloresFreeman
a pop quiz question đã được thêm vào: What colour is the chim bồ câu, bồ câu in "Snow White"? hơn một năm qua by DoloresFreeman
a comment was made to the photo: chim bồ câu, bồ câu hơn một năm qua by Portcullis
a comment was made to the wallpaper: chim bồ câu, bồ câu hơn một năm qua by uriane
fan art đã được thêm vào: Doves hơn một năm qua by DoloresFreeman
a comment was made to the wallpaper: chim bồ câu, bồ câu hơn một năm qua by Nyamweya
a comment was made to the poll: which picture? hơn một năm qua by liberiangirl_mj
an article đã được thêm vào: chim bồ câu, bồ câu hơn một năm qua by lilylove89
a poll đã được thêm vào: which picture? hơn một năm qua by lilylove89