Mq san

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
sesshyswind trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For your answer on the Kikyo spot, I was very impressed with this. Analyzing aspects of this story has been one my hobbies for the longest time, so I’m thrilled to see someone take the time to share their view and in-depth understanding of the relationship between the characters. It’s the reason I ask các câu hỏi like this in the first place, so thank you. link :) đã đăng hơn một năm qua
amarumgratia đã bình luận…
thank bạn very much, thêm power to anime! :) hơn một năm qua