hiển thị số diễn đàn 1-28 trên tổng số chủ đề 28 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Technical issues (fable 2)  vagos 0 2991 hơn một năm qua
Downloadable content (DLC) (fable 2)  vagos 0 1876 hơn một năm qua
Fable II Pub Games  vagos 0 1331 hơn một năm qua
Fable II general discussion  harold 10 5681 hơn một năm qua
Clothes in Fable II  Ratdog 4 1613 hơn một năm qua
Fable 2 - The Hero's sister  knifewrench 1 2322 hơn một năm qua
Lionhead video diaries  knifewrench 1 623 hơn một năm qua
Fable 2: Media's response to online co-op problems  knifewrench 0 550 hơn một năm qua
Rumours and info  knifewrench 12 3400 hơn một năm qua
Theresa (Fable 2)  knifewrench 1 1948 hơn một năm qua
Pub games exploit  knifewrench 0 569 hơn một năm qua
Fable 2 at PAX'08  knifewrench 1 962 hơn một năm qua
Fable 2 Spot  Ratdog 2 775 hơn một năm qua
Fable 2 Pub Games  knifewrench 0 1103 hơn một năm qua
Fable 2 release ngày  knifewrench 1 572 hơn một năm qua
Fable 2 age-rating  knifewrench 0 4508 hơn một năm qua
Fable 2 for the PC  knifewrench 0 1045 hơn một năm qua
Fable 2 at E3'08  knifewrench 0 605 hơn một năm qua
Lionhead Video Diary 6  knifewrench 1 996 hơn một năm qua
Fable diễn đàn competition #1  knifewrench 2 639 hơn một năm qua
Fable 1 Strength tips  knifewrench 0 2713 hơn một năm qua
Fable 1 Will tips  knifewrench 0 736 hơn một năm qua
Bloodstone  knifewrench 0 621 hơn một năm qua
Fable diễn đàn competition #5  knifewrench 10 354 hơn một năm qua
Fable diễn đàn competition #4  knifewrench 2 256 hơn một năm qua
Fable diễn đàn competition #3  knifewrench 7 554 hơn một năm qua
Need help? / Want to help?  knifewrench 0 662 hơn một năm qua
Fable diễn đàn Competition #2  knifewrench 0 484 hơn một năm qua