Bella Chenault

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Neverland
  • Favorite TV Show: MTB and Urban Legends
    Favorite Movie: Beaches
    Favorite Musician: MJ! Duh!
    Favorite Book or Author: Cracked Up To Be
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

iLuvPrinceMore đã đưa ý kiến về prince michael jackson
hi ev'ery body! How are you? đã đăng hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
:O hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
get on skpe gurrrrl! hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
kinda, she's super nice! hơn một năm qua
iLuvPrinceMore đã đưa ý kiến …
Bitchez! đã đăng hơn một năm qua
iLuvPrinceMore đã đưa ý kiến …
Wazzup đã đăng hơn một năm qua