The Runaways (comics) Updates

a video đã được thêm vào: RUNAWAYS #33 Trailer | Marvel Comics hơn một năm qua by rakshasa
a question đã được thêm vào: Did anyone else lose interest after the parents died? hơn một năm qua by MasterOfFear
a poll đã được thêm vào: Which new member? hơn một năm qua by MasterOfFear
a poll đã được thêm vào: WHo's your yêu thích member? hơn một năm qua by MasterOfFear
a photo đã được thêm vào: Gert and Chase hơn một năm qua by Kiniko90
a wallpaper đã được thêm vào: các hình nền hơn một năm qua by Kiniko90
a comment was made to the poll: Who đã đưa ý kiến in Vol 9 "MAn, if I have thêm Armor like this, I could take on Iron Man"? hơn một năm qua by ZeroBlitz111092
a pop quiz question đã được thêm vào: What powers does Xavin has that he didn't from the original SuperSkrull? hơn một năm qua by ZeroBlitz111092
a poll đã được thêm vào: Who đã đưa ý kiến in Vol 9 "MAn, if I have thêm Armor like this, I could take on Iron Man"? hơn một năm qua by ZeroBlitz111092