Quinn/Finn/Puck/Rachel Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

finnhudsonishot đã đưa ý kiến …
i hate quinn and fuinn is the worst couple ever
I tình yêu finn but so everyone will stop bashing him i think he should be single and find who he is. I totally superly tình yêu puckelberry đã đăng hơn một năm qua
finnchel4ever đã bình luận…
I know when he sung sweet caroline to her best song ever hơn một năm qua
finnhudsonishot đã bình luận…
heck ya it was awesome hơn một năm qua
kirky23 đã bình luận…
yeah i know it's awesome but it will never last hơn một năm qua