My Wall

Next Previous
lynsalas25 đã đưa ý kiến về Kim Jong-woon / Yesung
You're so cute yesung oppa :) I hope I see bạn in person :D I hope I can watch your buổi hòa nhạc someday here in nevada usa :D đã đăng hơn một năm qua