tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Glitch202 đã đưa ý kiến về Guardians of the Galaxy
I have to say a BIG thank bạn to the writers and creators of such a wonder work of art! Groot has become a pet of my Traumatic Brain Injury group. We can all see little pieces of ourselves in him. Thank bạn for helping us deal with our trauma with a little humor! đã đăng hơn một năm qua