My Wall

Next Previous
DragonDipper đã đưa ý kiến về Gravity Falls: Dipper Pines
Sighs đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về Gravity Falls: Dipper Pines
Nah, it has different meaning now. Mythical dipper! đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về DragonDipper
Eh, forget I đã đưa ý kiến this stuf. đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về Gravity Falls: Dipper Pines
tham gia MY EVIL DIPPER CLUB! tiêu đề IS= DragonDipper! SOON TO HAVE A DIFFRENT NAME! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
DragonDipper đã đưa ý kiến …
Evil feels so, so, GOOD! Ecpessilly when Dipper is the evil one! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
DragonDipper đã đưa ý kiến về DragonDipper
Hehehe đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về DragonDipper
This is MY realm, now! MWHAHAHAHAHHAAAAAAHAHAHAAA đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về Gravity Falls: Dipper Pines
No! An EVIL wings of ngọn lửa, chữa cháy dippe! Even BETTER! đã đăng hơn một năm qua
DragonDipper đã bình luận…
Darn, not dippe, dipper! hơn một năm qua
DragonDipper đã đưa ý kiến về Gravity Falls: Dipper Pines
Hmmmmmm.... Wings of ngọn lửa, chữa cháy Dipper, anyone? đã đăng hơn một năm qua