Ripley's Believe it hoặc Not Updates

a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by GoldWizard77
a poll đã được thêm vào: Which do bạn think is better hơn một năm qua by GoldWizard77
a comment was made to the poll: Ripley vs Book of World records hơn một năm qua by BeastBoyCahill
an article đã được thêm vào: Perfection hơn một năm qua by sharkbait6