rainingclan Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Dark_Zelda đã đưa ý kiến …
xin chào Cariea1 did bạn forget to make diễn đàn đã đăng hơn một năm qua
BrokenHeartGirl đã đưa ý kiến …
*stalks into camp head high* "may I tham gia your pack?"
Name= MoonBreeze, completly pure white lông, lông thú whith one silver paw, black tipped ears, and a grey tipped tail. Clear, extremely light blue eyes. Personality: brave, clever, humorous, and swift, though reckless, a bit hot-headed, and stubborn.
"well...can I?" I asked impatiently. đã đăng hơn một năm qua