Disney's Nữ hoàng băng giá 2 Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

gstiltonrocks đã đưa ý kiến …
Is Frozen2 just a rumor? I have heard about it a lot, but I wanted to make sure. Please reply! đã đăng hơn một năm qua
titanic12 đã bình luận…
No it's not a rumor! Walt Disney announced on March 13th, 2015 that a Nữ hoàng băng giá Sequel is finnaly happening!! hơn một năm qua
big smile
mills200 đã đưa ý kiến …
That's going to be awesome đã đăng hơn một năm qua
Emmalou13 đã bình luận…
Ik! hơn một năm qua
FearInTheFrozE đã đưa ý kiến …
Its true ?!!!! 2016 Nữ hoàng băng giá Sequal OMG đã đăng hơn một năm qua
Emmalou13 đã bình luận…
Yup! It was verified! hơn một năm qua
FearInTheFrozE đã bình luận…
thx for information :D hơn một năm qua
FearInTheFrozE đã bình luận…
I think that would create Sequel Nữ hoàng băng giá difficult. And if there would be a lot of fun !!! hơn một năm qua