là một người đàn ông What When Se Breaks Our Tim, Trái Tim ?

doggee posted on May 28, 2010 at 03:23AM
most of the times girls have heartbreaks or they get ditched . but when a boy has heartbreak ...it's the saddest thing. don' u think so ?

là một người đàn ông No các câu trả lời