Badwolf - Tenth/Rose Updates

fan art đã được thêm vào: Tenth/Rose💗 cách đây 4 tháng by ktichenor
a photo đã được thêm vào: Tenth/Rose💗 cách đây 4 tháng by ktichenor
a video đã được thêm vào: Doctor Who/Murray Gold-Doomsday Theme/Rose/Ten hơn một năm qua by ktichenor
an icon đã được thêm vào: Tenth/Rose hơn một năm qua by ktichenor
a video đã được thêm vào: Rose and The Tenth Doctor - Mất tích Boy hơn một năm qua by bruno_knolle
a video đã được thêm vào: Ten + Rose - Gravity hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Tenth Doctor/Rose || All The Cute Stuff hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose | He đã đưa ý kiến your name. hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: [Doctor Who] Ten x Rose - Saturn hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Say (All I Need) - The Doctor/Rose hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: The Doctor and Rose Tyler ➤ The Stuff of Legend hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: The Doctor and Rose: On hàng đầu, đầu trang of the World hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: The Tenth Doctor and Rose Tyler - Series 2 Steelbook Trailer - Doctor Who hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten/Rose ~ Hello hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Light :: Ten and Rose hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten + Rose - Collide hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - Wings hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: A Whole New World - Ten and Rose hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - I never told bạn hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Doctor Who {Ten & Rose} See bạn Again hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose and The Doctor are separated forever - Doctor Who - Doomsday - Series 2 - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose Attacked bởi a Scribble - Doctor Who - Fear Her - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Are they your yêu thích Doctor Who couple? hơn một năm qua by iceprincess7492
a wallpaper đã được thêm vào: Doctor and Rose ♥ hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Shadow is the only friend that I have - Ten & Rose hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - Say Something hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten/Rose - I need a Doctor hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - I never meant to break your tim, trái tim hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 5 Doctor and Rose Episodes hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 5 Tenth Doctor and Rose Moments hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: David Tennant on Doctor Who: "Rose was a girlfriend... even if they didn't say it" hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: doctor + rose | let her go hơn một năm qua by Spencer_01
a comment was made to the fan art: Doctor and Rose hơn một năm qua by ktichenor
a poll đã được thêm vào: Ship name? hơn một năm qua by Spencer_01
a video đã được thêm vào: Escape from the Cybermen - Doctor Who - The Age of Steel - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: The Doctor Is In! - Doctor Who - New Earth - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose joins the Tenth Doctor - Doctor Who - The giáng sinh Invasion - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: The Doctor and Rose Say Goodbye - Doctor Who - Doomsday - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose meets the Doctor - End of Time - Doctor Who - BBC hơn một năm qua by iceprincess7492
a comment was made to the photo: Rose & The Doctor hơn một năm qua by ultraunique16
a comment was made to the fan art: Doctor & Rose hơn một năm qua by ultraunique16
a video đã được thêm vào: Dr Who: Ten & Rose - The Stowaway [Christmas tình yêu Song] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose + Ten - tình yêu Don't Roam hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Rose + Ten - bạn Mất tích The One hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten and Rose - All This Time hơn một năm qua by iceprincess7492
a comment was made to the poll: Do bạn think the song "A Thousand Years" bởi Christina Perri fits them? hơn một năm qua by ktichenor
a poll đã được thêm vào: Do bạn think the song "A Thousand Years" bởi Christina Perri fits them? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - lấy trộm, đánh cắp bạn Away hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten & Rose - Gravity hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Ten/Rose - Red hơn một năm qua by iceprincess7492