Amber Rose Updates

a poll đã được thêm vào: FASHION: Public Events Part. 2. Pick your Fav! hơn một năm qua by verox87
a poll đã được thêm vào: FASHION: Public Events Part. 1. Pick Your Fav! hơn một năm qua by verox87
a photo đã được thêm vào: Amber Rose cover costume hơn một năm qua by konieczkadesign
a comment was made to the photo: amber rose and wiz khalifa hơn một năm qua by gurlswag101
a link đã được thêm vào: Kim Kardashian, Kanye West Affair Causes Kim to Copy Amber Rose's Style? hơn một năm qua by BlushyMe
a link đã được thêm vào: Kim Kardashian, Kanye West Affair Questioned: Amber Rose in Tears Over Bullying hơn một năm qua by HelloEAA
a link đã được thêm vào: Kim Kardashian, Kanye West Affair: Amber Rose Confirms Truth via Twitter hơn một năm qua by BlushyMe
a link đã được thêm vào: Kim Kardashian Bashes Amber Rose over Kanye West on Twitter? hơn một năm qua by HelloEAA
a link đã được thêm vào: Kim Kardashian, Kanye West Affair Leads Amber Rose to Soul Mate, Wiz Khalifa hơn một năm qua by HelloEAA
a poll đã được thêm vào: do bạn like amber rose with kanye west hoặc wiz khalifa?..(i like her better with wiz khalifa..but what about you?? hơn một năm qua by sexii17
a wallpaper đã được thêm vào: Amber Rose hơn một năm qua by curtdog53