tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi -_- đã đăng hơn một năm qua
sick
Lion-and-Queen đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
The hiển thị became so boring focusing on couples who don't have chemistry: Frary and Benna. đã đăng hơn một năm qua
MaryElizabeth đã bình luận…
Agree! Haven't seen it after 1x12 hơn một năm qua
HFU đã bình luận…
True. -_- hơn một năm qua
cwREIGN đã bình luận…
Agreed. So much potential and now it was through under the bus of couples who never had any chemistry. Come on, Frary look GROSS. Francis is like a woman, Mash the the true ship. Nothing on the hiển thị makes sense anymore. hơn một năm qua
jasamfan23 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 3)

link đã đăng hơn một năm qua