Hijinata Hyuga

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

xin chào guys! I made a discord server for all fanguins! I don't think there's one out already (but if there is let me know so we could merge groups)? Anyways, feel free to tham gia and chat with some of our old chums!
https://discord.gg/CPDgde7 đã đăng cách đây 3 tháng
Hijinata đã đưa ý kiến về những người hâm mộ of PoM
Hijinata đã đưa ý kiến …
xin chào guys! I made a discord server for all fanguins! I don't think there's one out already (but if there is let me know so we could merge groups)? Anyways, feel free to tham gia and chat with some of our old chums!
https://discord.gg/CPDgde7 đã đăng cách đây 11 tháng
Hijinata đã đưa ý kiến về POM Club For OCs
xin chào guys! I made a discord server for all fanguins! I don't think there's one out already (but if there is let me know so we could merge groups)? Anyways, feel free to tham gia and chat with some of our old chums!
https://discord.gg/CPDgde7 đã đăng hơn một năm qua