N(pokemon) Updates

a photo đã được thêm vào: Prince N and Absol hơn một năm qua by BabyMew
fan art đã được thêm vào: Prince N Wearing his Black áo sơ mi hơn một năm qua by BabyMew
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by BabyMew
a pop quiz question đã được thêm vào: What is N's last name? hơn một năm qua by BabyMew
a wallpaper đã được thêm vào: Prince N Harmonia, The Hero of Ideals hơn một năm qua by BabyMew
an icon đã được thêm vào: Little N Harmonia biểu tượng hơn một năm qua by BabyMew
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Ghetsis is N's biological father, who had left in the woods as part of his sinister plan to manipulate N in order to take over Unova? hơn một năm qua by BabyMew
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by BabyMew
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by BabyMew
a pop quiz question đã được thêm vào: What color are N's eyes? hơn một năm qua by BabyMew
a video đã được thêm vào: Unwavering Emotions hơn một năm qua by BabyMew
a video đã được thêm vào: N's Farewell - Pokémon Black & White âm nhạc Extended hơn một năm qua by BabyMew
a video đã được thêm vào: Pokemon Black & White - Encounter! N hơn một năm qua by BabyMew
a video đã được thêm vào: Pokemon Black and White - Decisive Battle! N hơn một năm qua by BabyMew
a video đã được thêm vào: Pokemon BW - N's lâu đài Remastered hơn một năm qua by usernameinvalid
a poll đã được thêm vào: what is your yêu thích game hơn một năm qua by gumibear999
a question đã được thêm vào: in pokemon black and white (tv) do N and white kiss or something hơn một năm qua by flame12
a comment was made to the poll: What is N's last name? hơn một năm qua by SailorSunlight
a poll đã được thêm vào: What is N's last name? hơn một năm qua by Zed-joltik
a poll đã được thêm vào: What is N's mother's last name? hơn một năm qua by Zed-joltik
a poll đã được thêm vào: What is the cube called that n wears on his pants? hơn một năm qua by Zed-joltik
a video đã được thêm vào: N's past hơn một năm qua by Neko_Akuma52