Joey's nicknames throughout all 10 season:)
Enjoy!!

Big Guy- được trao bởi Ross
Butt Guy- được trao bởi His Director
Mario- được trao bởi Monica
Kicky- được trao bởi Chandler
Cookie- được trao bởi Mrs. Tribbiani
Flame Boy- được trao bởi Phoebe
Holden McGroin- được trao bởi Himself

Paisan- được trao bởi Chandler
Best Bud- được trao bởi Chandler
Joseph the Processing Guy- được trao bởi Himself
Dillhole- được trao bởi Chandler
Kevin- được trao bởi Rachel
Mr. I'll Let bạn Have Her- được trao bởi Chandler
Lenny- được trao bởi Chandler

Chick- được trao bởi Treager
Mr. Gonzalez- được trao bởi Himself

Doctor- được trao bởi his Stage Director
Ms. Minnelli- được trao bởi Chandler
Big Guy- được trao bởi Chandler
Sick Sick Sick Sicko- được trao bởi Rachel
Mrs. Tribbiani- được trao bởi Chandler
Anti-man- được trao bởi Ross

Greedy Sleeper- được trao bởi Phoebe
Josephine- được trao bởi Chandler
Buddy Boy- được trao bởi Chandler

Matey- được trao bởi Rachel
Pinhead- được trao bởi Rachel
Big Daddy- được trao bởi Himself
V.D. Boy- được trao bởi Ross