Baby Girl

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

victoriousgirl đã đưa ý kiến …
I don't get on anymore! I miss everyone! đã đăng hơn một năm qua
ArianaSupport đã đưa ý kiến …
omg do bạn even remember me? đã đăng hơn một năm qua
victoriousgirl đã bình luận…
yes of course hơn một năm qua
victoriousgirl đã đưa ý kiến về The Bad Girls Club
I miss BGC9 :( My fave was Christina! 2nd fave would be Mehgan. Mehgan fought Falen & Rima @ the same time! That made BGC History for real though... đã đăng hơn một năm qua