thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Male, 46 years old
  • Baotou, Inner Mongolia
  • Favorite Movie: Shawshank Redemption
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blcknwhtenred trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks! Its nice to be able to help out in anyway necessary. I know with my schedule I never have time to actually sit down and watch GH, so I know many other people are like me. đã đăng hơn một năm qua