sukhwinder sandy

thành viên fanpop từ năm September 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sukhwindersandy đã đưa ý kiến về Allena Auto Industries
"Thought of the day"

"Live now. Make now always the most precious time.
Now will never come again." đã đăng hơn một năm qua
smile
Renesmee_08 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
[i]Hey :)x Thanks so much for adding me! Sorry for the late reply, though.
Can bạn please join?
link đã đăng hơn một năm qua
sukhwindersandy đã bình luận…
dn hơn một năm qua
sukhwindersandy đã đưa ý kiến …
Happy new năm Những người bạn đã đăng hơn một năm qua