Maria mason,SG!, hoặc Grace!!

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

deathding đã đưa ý kiến …
I hear bạn went to the hospital,are bạn still here? I hope bạn remember me. đã đăng hơn một năm qua
SongGirl50701 đã bình luận…
hey, im sorry for npt replying so much. as bạn heard now, I have a new account. I hope bạn are not to angered with me. I'm fine from the behaves of being im the hospital. I'm walking, breathing, an better than i was. hơn một năm qua
HiddenHearts100 đã đưa ý kiến …
This is BlindingSilver here....Rember me?~ From what I hear..you're going through some deep trouble...Let me in. I wish to help out... đã đăng hơn một năm qua
SongGirl50701 đã bình luận…
*crosses my arms* Munchie! hơn một năm qua
anniewannie đã đưa ý kiến …
Don’t Give Up

Don’t let today’s troubles
Bring bạn down,
hoặc allow bạn to question
Your ability

Don’t let life’s little obstacles
Keep bạn from trying,
hoặc become the reason
For defeat

Don’t let your fears
Keep bạn from dreaming,
hoặc from chasing
your dream

Don’t give up for any reason
Believe in yourself,
And in yourself
You’ll find strength đã đăng hơn một năm qua