My Wall

Next Previous
scdave đã đưa ý kiến về Mary-Louise Parker
I'm a former AF brat, who "grew up" in Columbia. I'm impressed that bạn are so accomplished, but it says to me that bạn have "the drive" and tình yêu what bạn do!
I think you're amazing!!! bạn are a terrific actress!! đã đăng hơn một năm qua