Dale Denton

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Male, 36 years old
  • Toronto, Canada
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

h2o-fen-site trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey! ;] I đăng tải the new songs from the album called "Endgame" bởi Rise Against ;] Could bạn hear them and bình luận & vote, please.... Have a nice day! đã đăng hơn một năm qua