thành viên fanpop từ năm February 2008

  • Female, 34 years old
  • Sydney, Australia
  • Favorite Book or Author: Anything bởi Stephenie Meyer, Harry Potter and Stephanie mận series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mygreghouse trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon!! đã đăng hơn một năm qua
karma93 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas! đã đăng hơn một năm qua
karma93 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for awesome annie leibovitz Disney photos!!!! đã đăng hơn một năm qua