Kelly

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Beep-Beep-MEOW trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I miss you... I really hope everything is going well for you. đã đăng hơn một năm qua
smile
james32 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
crying
ElafTalebHEJ trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
RUE??! :'( U know, I don't forget about a friend so easily! đã đăng hơn một năm qua