thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

izbia150 đã đưa ý kiến …
Hey. So I highly doubt you'll see this, hoặc really care, but in 2011 bạn đã đăng a diễn đàn called the 'Random anime RP.' I noticed none of us seem to have properly thanked bạn for that (I could be wrong, there were thêm of us). In the later continuations of the forum, we did mention you, but I guess bạn wouldn't have known. Anyway, thank bạn so much for doing that. bạn started the best năm and eight months of my life, which is how long the RP went on. Have a good day/night! đã đăng hơn một năm qua
mindy890 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
OneErection đã đưa ý kiến …
SAME???? ???????? đã đăng hơn một năm qua