medow rose

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Australia
  • Favorite TV Show: The Tribe
    Favorite Movie: Twilight, New moon, Avatar
    Favorite Musician: In the Air Tonight is my fav song
    Favorite Book or Author: Twilight, Cherub, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RealSunshine trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Ok honey! :((
I'll miss you! đã đăng hơn một năm qua
RealSunshine trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Aww, that's ok!
At least now bạn found out where Albania is! :D

What do bạn mean bởi interests?
Like hobbies? đã đăng hơn một năm qua
RealSunshine trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Aww, this is so cool!
Eve though I doubt I would do that!
I really suck at sports, hoặc any sport thing!

Do bạn have any plan for the weekend?
Here the weather's rainy, and I think we're
staying home! :( đã đăng hơn một năm qua