My Wall

Next Previous
martena đã đưa ý kiến về peter andre
i am a người hâm mộ 0f peter andre i am 51 years old i think he is a wonderfull father to his kids and they are so cute i wached his progame what peter did tiếp theo on telly that was good id tình yêu to meet him one ngày i am l learning disapled but i still like him đã đăng hơn một năm qua
sarah3918 đã bình luận…
ipeter andre is sexy hơn một năm qua
sarah3918 đã bình luận…
so sexy hơn một năm qua
sarah3918 đã bình luận…
i get a crazy on bạn peter hơn một năm qua