✔ DELENA CRAZY SHIPPER! ONLY MY tim, trái tim KNOWS HOW I FEEL IN EVERY DE SCENE!!!

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

dragon3 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh and all the best in 2014,thank bạn for being a fan. đã đăng hơn một năm qua
mariana_1717 đã đưa ý kiến …
hi, :) đã đăng hơn một năm qua
DEever16 đã đưa ý kiến …
i like your thông tin các nhân đã đăng hơn một năm qua