My Wall

Next Previous
lyka2014 đã đưa ý kiến về Jonathan Knight
I am sooooo Happy when the NKOTB came back.Jonothan Knight I am thrilled bạn are back,I dearly tình yêu you. đã đăng hơn một năm qua
lyka2014 đã đưa ý kiến về Donnie Wahlberg
Donnie I have loved bạn sense bạn were just a teen in the group New Kids On The Block and I still tình yêu you.I am a 42 năm old female.I tình yêu bạn on Blue Blood's.I am so thrilled bạn came out with a new album.I tình yêu it.Thanks for coming back with NKOTB,and thanks for being on Blue Blood's.Good Job. đã đăng hơn một năm qua
lyka2014 đã đưa ý kiến về David Hasselhoff
I have loved David Hasselhoff sense Knight Rider.And I still tình yêu him.I tình yêu the man,the person.I tình yêu trang chủ in Knight Rider and Baywatch and I tình yêu his Music.He is a very sexy guy. đã đăng hơn một năm qua
lyka2014 đã đưa ý kiến về Dale Midkiff
I tình yêu Dale Midkiff in the movie Elvis and me.I keep watching it. This is where I feel in tình yêu with Dale, i was already a người hâm mộ of Elvis. đã đăng hơn một năm qua
lyka2014 đã đưa ý kiến về Dale Midkiff
Dale Midkiff. is the most sexy man alive. đã đăng hơn một năm qua