Janae / verified fanpop account

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ToxicGummiWorms trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks merry christmas
to u to đã đăng hơn một năm qua
Drew_B trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
where is justin? đã đăng hơn một năm qua
-Jenna_Mason- đã đưa ý kiến …
Hey. (: đã đăng hơn một năm qua