My Wall

Next Previous
jaimewen đã đưa ý kiến về Secret Garden - The K-Drama
at the near end the joo won will get amnesia and forget everything even the girl whom he loves and ra im will take care of him and joo won will recover his memories andthey will get married and they will have 3 kids... đã đăng hơn một năm qua
jaimewen đã bình luận…
i had nothing to do so i đã đăng something like this... hehehehehe... hơn một năm qua
jaimewen đã đưa ý kiến về Secret Garden - The K-Drama
i miss secret garden too đã đăng hơn một năm qua