Kali, verified for being awesome. ✔

thành viên fanpop từ năm July 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

izzy5097 đã đưa ý kiến …
Anyone like just girls đã đăng hơn một năm qua
Maeyx đã đưa ý kiến …
KALIIIIIIIII!
Miss bạn so effin much :( I really hope bạn see this. *crosses fingers*
Btw, I'm not going to reveal who I am until I get a response. :P đã đăng hơn một năm qua
maribou trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Miss you:( đã đăng hơn một năm qua