My Wall

Next Previous
heartrock đã đưa ý kiến về ASCII ART
i need the code on how to make a tim, trái tim shape using ascii art... đã đăng hơn một năm qua