Aya☻

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxzBellazxX đã đưa ý kiến …
I would really appreciate if bạn could take the time to listen to my cover of 'Say Something'. Please leave a bình luận on YouTube about what bạn think :) link đã đăng hơn một năm qua
sad
warhan6 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I've not heard about bạn in a while! I am very worried!!
I HOPE bạn ARE SAFE! đã đăng hơn một năm qua
heart
warhan6 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I Miss bạn so Much! My Lil Sis<3
I'm Worried about You!! :(
I hope bạn & Your Family are fine<3
đã đăng hơn một năm qua