My Wall

Next Previous
elijah5805 đã đưa ý kiến về Rajon Rondo
Ha Rajon rondo I'm a người hâm mộ of bạn and so is my brother and my brother saw bạn at a celtics game and he đã đưa ý kiến go rondo đã đăng hơn một năm qua
elijah5805 đã đưa ý kiến về Rajon Rondo
Hi rondo bạn are my biggest người hâm mộ ever and I watch bạn games on my iPad and I hope bạn win the championships đã đăng hơn một năm qua