My Wall

Next Previous
smile
draw_a_blank đã đưa ý kiến về Karen Gillan
i think she's beautiful đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
I couldn't agree more. hơn một năm qua
nickjonasfan001 đã bình luận…
She is so beautiful! i'm so jealous hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
However, I think Kazza has some pretty stiff competition, what with J-Lou Coleman dominating our screens after the BIG departure... :O hơn một năm qua